På grund af ændringer fra 1. juli 2017 i Bygningsreglement 2015 (BR15) behøver du ikke længere anmeldes til kommunen, inden du går i gang med at bygge nyt skur, carport eller drivhus på din grund, hvis de er under en vis størrelse.

Der er med ændringerne ikke lavet om på, at boligejerne fortsat skal efterleve lokalplaner og byggetekniske regler om fx højden på det nye skur eller drivhus, ligesom gældende regler om afstand til skel stadig skal respekteres.

– Du skal huske, at du stadig skal overholde alle byggetekniske regler. Fritagelsen gælder kun, hvis det samlede areal af småbygninger på din ejendom ikke overstiger 50 m2. Det vil sige, at hvis du overskrider 50 m2 skal du ansøge om byggetilladelse efter de almindelige bestemmelser.

Hvis du har mange store og små konstruktioner på din grund, skal du være særligt opmærksom på, at du ikke overskrider det samlede bebyggelsesareal for sekundære bygninger.

– Før ændringerne var det tilladt at have to små bygninger på under 10 kvadratmeter hver især, fx et redskabsskur eller et legehus, uden at det talte med i de sekundære bygningers samlede areal, så længe regler om afstand til skel og deslige var overholdt.

– Disse små bygninger tæller fremover med i det samlede billede. Og hvis du, før du bygger et nyt legehus eller skur, er tæt på at nå loftet på 50 kvadratmeter samlet set, kan du risikere at skulle søge byggetilladelse, før du må gå i gang.

I sidste ende er det op til kommunen at vurdere, om de ser dit planlagte legehus som en bygning, der kræver tilladelse, eller et legeredskab, der ikke gør.

Ændringer skal lette sagsbehandling.

Regeringen har gennemført ændringerne, der trådte i kraft 1. juli 2017, for blandt andet at lette kommunernes sagsbehandling. Ifølge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er der ca. 20.000 anmeldelsessager om året, og de udgør omtrent en tredjedel af alle kommunale byggesager.

Før ændringen måtte boligejere bygge såkaldt sekundære bygninger op til 35 kvadratmeter uden at inddrage kommunen. Var bygningen derimod mellem 35 og 50 kvadratmeter, skulle kommunen have en kort ansøgning. Hørte man ikke fra kommunen indenfor 14 dage, var ansøgningen automatisk godkendt.

* Ved parcelhusområde forstås et område, som af kommunalbestyrelsen er udlagt til parcelhusområde, eller en bebyggelse, der efter sin karakter fremstår som et parcelhusområde.

Tjek hvilke bestemmelser der gælder

Nyt byggeri skal opfylde de bestemmelser, der er fastsat i Bygningsreglementet.

Der kan også være en lokalplan, byplanvedtægt eller en tinglyst deklaration, der har bestemmelser om placering af bebyggelse, byggelinie mod vej, bygningernes ydre fremtræden samt materialevalg og lignende.

Hvis der i en lokalplan, tinglyst byplanvedtægt eller deklaration er fastsat andre bestemmelser end i bygningsreglementet, er det altid lokalplanen mv., der gælder.

Man skal derfor altid selv undersøge, hvilke regler der er gældende.

Bebyggelsesprocent

Ved enfamiliehuse og dobbelthuse regnes de første 35m2 af car­porte, garager, udhuse eller overdækket terrasser ikke med til beregningen af bebyggelsesprocenten. Ved kædehuse og rækkehuse regnes de første 20 m2 ikke med. Alt hvad der overstiger de 35m2 eller 20 m2 vil blive medregnet i bebyggelsesprocenten.

Højde og længde mod skel

Opføres bygningen nærmere sti-, vej- eller naboskel end 2,5 m, må den ikke være højere end 2,5 m Den samlede længde af alle bygninger nærmere sti-, vej- eller naboskel end 2,5 m må højst være 12 m Udhæng op til 0,5 m i begge ender medregnes ikke i længden
Der må ikke udføres døre, vinduer eller lignende åbninger imod skel
De enkelte bestemmelser om længde, højde og størrelse findes i kap. 2.7.6 i Bygningsreglementet.

2.7.6, stk 2, nr 1:
Inden for 2,5m fra skellet må bygningerne ikke være højere end 2,5m. Fra 2,5m og videre ind på grunden må højden ikke være over 1,4 x afstanden til sti og skel.

Afløb fra tag

Tagvand skal holdes på egen grund og kan føres til det eksisterende afløbssystem eller, hvis jordforholdene er egnede til det, kan det føres til faskine. Hvis tagvandet føres til eksisterende afløbssystem, skal det udføres af en autoriseret kloakmester, mens afløb til faskine ikke behøver at blive udført af en autoriseret kloakmester.